پیدا

یهودا فصل ۱

درخواست حذف اطلاعات

۱ یهودا، غلام عیسی و برادر یعقوب، به خوانده شدگانی که در خدای پدر حبیب و برای عیسی محفوظ می باشید. ۲ رحمت و سلامتی و محبت بر شما افزون باد. هلاکت مردمان بی دین ۳ ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که درباره نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الآن به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید برای آن ایمانی که یک بار به مقدسین س شد. ۴ زیرا که بعضی اشخاص در خفا درآمده اند که از قدیم برای این قصاص مقرر شده بودند؛ مردمان بی دین که فیض خدای ما را به فجور تبدیل نموده و عیسی آقای واحد و خداوند ما را انکار کرده اند. ۵ پس می خواهم شما را یاد دهم، هرچند همه چیز را دفعه می دانید که بعد از آنکه خداوند، قوم را از زمین مصر رهایی بخشیده بود، بار دیگر بی ایمانان را هلاک فرمود. ۶و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ ن د بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یوم عظیم نگاه داشته است. ۷ و همچنین سدوم و غموره و سایر بلدان نواحی آنها مثل ایشان چونکه کار شدند و در پی بشر دیگر افتادند، در عقوبت آتش ابدی گرفتار شده، بجهت عبرت مقرر شدند. ۸ لیکن با وجود این، همه این خواب بینندگان نیز جسد خود را نجس می سازند و خداوندی را خوار می شمارند و بر بزرگان تهمت می زنند. ۹ اما میکائیل، رئیس ملائکه، چون درباره جسد موسی با ابلیس منازعه می کرد، جرأت ننمود که حکم افترا بر او بزند بلکه گفت: «خداوند تو را توبیخ فرماید.» ۱۰ لکن این اشخاص بر آنچه نمی دانند افترا می زنند و در آنچه مثل حیوان غیرناطق بالطبع فهمیده اند، خود را فاسد می سازند. ۱۱ وای بر ایشان زیرا که به راه قائن رفته اند و در گمراهی بلعام بجهت اجرت غرق شده اند و در مشاجرت قورح هلاک گشته اند. ۱۲ اینها در ضیافت های محبتانه شما ص ه ها هستند چون با شما شادی می کنند، و شبانانی که خویشتن را بی خوف می پرورند و ابرهای بی آب از بادها رانده شده و در ختان صیفی بی میوه، دوباره مرده و از ریشه کنده شده، ۱۳ و امواج جوشیده دریا که رسوایی خود را مثل کف بر می آورند و ستارگان آواره هستند که برای ایشان تاریکی ظلمت جاودانی مقرر است. ۱۴ لکن خنوخ که هفتم از آدم بود، درباره همین اشخاص خبر داده، گفت: «اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود آمد ۱۵ تا برهمه داوری نماید و جمیع بی دینان را م م سازد، بر همه کارهای بی دینی که ایشان د و بر تمامی سخنان زشت که گنا اران بی دین به خلاف او گفتند.» ۱۶ اینانند همهمه کنان و گله مندان که بر حسب شهوات خود سلوک می نمایند و به زبان خود سخنان تکبرآمیز می گویند و صورتهای مردم را بجهت سود می پسندند. دعوت به پایداری ۱۷ اما شما ای حبیبان، بخاطر آورید آن سخنانی که رسولان خداوند ما عیسی پیش گفته اند، ۱۸ چون به شما خبر دادند که در زمان آ مستهزئین خواهند آمد که بر حسب شهوات بی دینی خود رفتار خواهند کرد. ۱۹ اینانند که تفرقه ها پیدا می کنند و نفسانی هستند که روح را ندارند. ۲۰ اما شما ای حبیبان، خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در روح القدس عبادت نموده، ۲۱ خویشتن را در محبت خدا محفوظ دارید و منتظر رحمت خداوند ما عیسی برای حیات جاودانی بوده باشید. ۲۲ و بعضی را که مجادله می کنند م م سازید. ۲۳ و بعضی را از آتش بیرون کشیده، برهانید و بر بعضی با خوف رحمت کنید و از لباس جسم آلود نفرت نمایید. ستایش پایانی ۲۴ الآن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قایم فرماید، ۲۵ یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد الآن و تا ابدالآباد. آمین.