پیدا

مز فصل ۱۲۳

درخواست حذف اطلاعات

۱ به سوی تو چشمان خود را بر می افرازم، ای که بر آسمانها جلوس فرموده ای! ۲ اینک مثل چشمان غلامان به سوی آقایان خود، و مثل چشمان کنیزی به سوی خاتون خویش، همچنان چشمان ما به سوی یهوّه خدای ماست تا بر ما کرم بفرماید. ۳ ای خداوند بر ما کرم فرما، بر ما کرم فرما زیرا چه بسیار از اهانت پر شده ایم. ۴ چه بسیار جان ما پر شده است، از استهزای مُستَریحان و اهانت متکبّران.